Jeśli chcesz Nas wesprzeć fianansowo, możesz to zrobić na nr konta:

Bank Pekao SA
51 1240 3666 1111 0010 7458 9686.
Tytuł wpłaty ” Wpłata na cele kultu religijnego”
Serdecznie dziękujemy.